αρούσα Σύνθεση της Κοσμητείας της Σχολής

Η Κοσμητεία της Σχολής αποτελείται από:

Τον Κοσμήτορα - Kαθηγητή Δημήτριο Σ. Κωβαίο (Βιογραφικό)

Τον Πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας - Καθηγητή Χρήστο Δόρδα (Βιογραφικό)

Τον Πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος - Καθηγητή Θεοχάρη Ζάγκα (Βιογραφικό)