Με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος και την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, δημιουργήθηκε η δομή της «Διά Βίου Μάθησης». Με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της παιδείας και τη σύνδεσή της με την απασχόληση, η Σχολή μας αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για γεωπόνους (επικαιροποίηση γνώσης), επαγγελματίες (γεωργία-κτηνοτροφία-τρόφιμα) και ανέργους που αναζητούν να αποκτήσουν ένα επάγγελμα στον αγροδιατροφικό τομέα. Τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται απαντούν στις εξελισσόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, ώστε οι συμμετέχοντες να βελτιώνουν την επαγγελματική τους κατάρτιση και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Ο τρόπος οργάνωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι διττός:

α. Ανάλογα με τις ανάγκες προκηρύσσονται προγράμματα στην δομή της δια βίου του ΑΠΘ όπου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.

β. Κατόπιν αιτήματος. Επιχειρήσεις, οργανισμοί δημόσιοι και ιδιωτικοί, συνεταιριστικές οργανώσεις και ομάδες παραγωγών, αλλά και μεμονωμένοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αίτημα επιμόρφωσης σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Το αιτήματα εξετάζονται σύμφωνα με το μέτρο του εφικτού και σχεδιάζονται τα αντίστοιχα επιμορφωτικά προγράμματα.