Στη Σχολή έχουν συσταθεί και προβλέπεται να στελεχωθούν οι παρακάτω επιτροπές:

  1. Στρατηγικού σχεδιασμού
  2. Προγραμμάτων Σπουδών  
  3. Συντονιστική Επιτροπή Προγραμμάτων 2ου και 3ου κύκλου Σπουδών
  4. Οικονομικής διαχείρισης.
  5. Υγιεινής και Ασφάλειας των χώρων
  6. Κτιριακής ανασυγκρότησης
  7. Επιστημονικών Εκδηλώσεων και Επικοινωνίας
  8. Διεθνούς Επικοινωνίας (συνεργασίες με εξωτερικό, ERASMUS κ.λπ). Ορίζονται οι υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος ERASMUS του κάθε Τμήματος.
  9. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  10. Φύλου και Ισότητας