Το Tμήμα παρουσιάζει μία μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων και συγκεκριμένα στους παρακάτω Τομείς / Εργαστήρια - Σπουδαστήρια:

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας
Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τομέας Ζωικής Παραγωγής
Τομέας Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου
Τομέας Φυτοπροστασίας
Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας
Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωργία