Η Κοσμητεία της Σχολής μας λαμβάνει ειδική μέριμνα για την κινητοποίηση των φοιτητών/τριων που θα αυξήσει τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, το ταλέντο τους και τις ιδέες τους. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνει διαγωνισμούς που προάγουν τη δημιουργικότητα και δίνουν την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/τριες ή αποφοίτους να διακριθούν για τις δεξιότητές τους. Οι βραβεύσεις εργασιών ατομικής ή συλλογικής προσπάθειας, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων, εμπλουτίζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες τους και διαμορφώνουν ένα άριστο «ακαδημαϊκό κλίμα» που ανταποκρίνεται στην απαίτηση για την παροχή ποιοτικού έργου στην παιδεία.