Η λήψη διδακτορικού διπλώματος γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 3685/08 σύμφωνα με τον οποίο το Α.Π.Θ. συνεργάζεται με το Ρωσικό Πανεπιστήμιο Φιλίας των Λαών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.