Στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ρωσικό Πανεπιστήμιο φιλίας των Λαών αλλά και της  διεθνοποίησης των σπουδών της κινητικότητας των φοιτητών/ερευνητών και των Καθηγητών της Σχολής προγραμματίζονται από το νέο ακαδημαϊκό έτος να λειτουργήσουν διακρατικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και διδακτορικά με συνεπίβλεψη. Η λήψη διδακτορικού διπλώματος θα γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 3685/08 σύμφωνα με τον οποίο το Α.Π.Θ. μπορεί να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.