Η κοινωνική αποστολή του Πανεπιστημίου αναγνωρίζεται από το Ίδρυμά μας ως ένας από τους κύριους σκοπούς της λειτουργίας του.  Η σύνδεσή του με την κοινωνία είναι πολύπλευρη, με κυριότερες πτυχές της την ενδυνάμωση της σχέσης του με την αγορά εργασίας, τους τοπικούς φορείς και τις εκπαιδευτικές μονάδες άλλων βαθμίδων. Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με υψηλό το αίσθημα της ηθικής ευθύνης αναπτύσσει πολλές πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε την χρησιμοποίηση μέρους των εκτάσεων του Αγροκτήματός του από πολίτες και την παροχή συμβουλευτικής στη βιολογική γεωργία, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε μαθητές/τριες, την ενίσχυση επιμορφωτικών δράσεων που βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας στον αγροτικό τομέα αλλά και την καλλιέργεια της αειφορικής διαχείρισης ως αξία και κοινωνικό αγαθό.