Αίτηση Συμμετοχής    Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (θεωρία)      Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Πρακτική)     

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Έργο 2.0: «Ανάπτυξη Πιλοτικού Προγράμματος Aγροτικής Εκπαίδευσης στην Κεντρική Μακεδονία»

Δράση: «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009755 (με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από Εθνικούς Πόρους και το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και ¨Ένταξης 2014-2020).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες, πρόσφυγες, 15-18 ετών που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας της Κεντρικής Μακεδονίας  (Στρ. Αναγνωστοπούλου  και Αλεξάνδρεια). Με την υλοποίηση του προγράμματος επιδιώκεται η εκπαίδευση των νεαρών προσφύγων σε λαχανοκομικές καλλιέργειες. Η εκπαίδευση αποτελείται από 35 ώρες θεωρίας και 65 ώρες πρακτικής. Η πρακτική πραγματοποιείται σε έκταση 5 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα ακολουθεί τον καλλιεργητικό κύκλο των λαχανικών και υλοποιείται σε πραγματικές συνθήκες αρχίζοντας από την προετοιμασία του εδάφους μέχρι τη συγκομιδή.  

Οι αγροτικές αυτές δράσεις εκτός από την επιμορφωτική τους αξία, θα δίνουν τη δυνατότητα στους διαμένοντες των Κέντρων Φιλοξενίας να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γεωργικής δραστηριότητας, να απασχοληθούν δημιουργικά και επιπρόσθετα να παράγουν αγροτικά προϊόντα για ίδια κατανάλωση ή για κάλυψη κοινωφελών σκοπών.

Δημοσίευση: Ολοκλήρωση προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε νεαρούς πρόσφυγες