Η Σχολή μας έχει υπογράψει  μνημόνιο συνεργασίας με τον  Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ»  για τη βελτιστοποίηση του ερευνητικού έργου και των προϊόντων στον αγροδιατροφικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται πρωτοβουλίες σε εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και παραγωγικούς τομείς που ενισχύουν και προβάλλουν το έργο των δύο φορέων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.