Ο ερευνητικός προσανατολισμός της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της. Συνδέεται άμεσα με τη διεύρυνση της γνώσης, το άριστο επιστημονικό επίπεδο των διδασκόντων της και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών/τριων της. Επιπρόσθετα, οι συνεργασίες που αναπτύσσονται με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα συντελούν στη βελτίωση της κατάταξης του Ιδρύματος και της Σχολής σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Τμήμα Γεωπονίας κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες 100 θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο σε ότι αφορά την ερευνητική του δραστηριότητα και μάλιστα πρώτο στην Ελλάδα, μεταξύ των γεωπονικών τμημάτων. Η ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα εργαστήρια της Σχολής, απαντά στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής για την αειφορία, την καινοτομία και την αναβάθμιση της ποιότητας στον αγροδιατροφικό τομέα.