Οι τομείς της Σχολής έχουν την ευχέρεια να εκπονούν γεωργοοικονομικές και αγροπεριβαλλοντικές μελέτες μετά από αίτημα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή και ιδιωτών. Η Σχολή μας αποτελεί τον πιο αξιόπιστο φορέα και διαθέτει την απόλυτη εξειδίκευση στην υποστήριξη αγροτών, αγροτικών επιχειρήσεων και οργανισμών που υλοποιούν γεωτεχνικά έργα (π.χ. μελέτες δημόσιων και ιδιωτικών έργων πρασίνου). Οι μελέτες, αυτές, μπορούν να αφορούν όχι μόνο σε νέες καλλιέργειες, αλλά και σε σχέδια βελτίωσης. Επίσης, αντικείμενό τους μπορούν να έχουν την κτηνοτροφία, τη βιολογική γεωργία / κτηνοτροφία ή τη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Υποβάλλετε το αίτημα σας στη φόρμα που ακολουθεί:

Μελέτες