Όραμα της Διοίκησης της Σχολής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών μας και η απόκτηση γνώσεων και διάδοσή τους, για τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και τη στροφή της προς την αειφορία, προς όφελος της κοινωνίας της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Βασικός στόχος των προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης στην τοπική, εθνική και παγκόσμια αγροτική οικονομία, η προώθηση βιώσιμων αγροδιατροφικών μεθόδων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η συνεχής μέριμνα για την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, την επίτευξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής αριστείας και την εφαρμοσμένη επιστήμη αναδεικνύει τον ακαδημαϊκό και κοινωνικό ρόλο της Σχολής και ενισχύει διαρκώς τη διεθνή παρουσία της.

Η Σχολή επενδύει στην καινοτομία και στη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία με σαφή και σταθερό προσανατολισμό τη βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων και ευρύτερα την οικονομική και κοινωνική ευημερία.