Στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στη Σχολή, υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς και ιδιώτες όπως εκπόνηση μελετών, εργαστηριακές αναλύσεις και συμβουλευτική.

Οι τομείς της Σχολής έχουν την ευχέρεια να εκπονούν μελέτες σε οποιοδήποτε γεωπονικό και δασολογικό επιστημονικό κλάδο, μετά από αίτημα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ή και ιδιωτών. Η Σχολή μας αποτελεί τον πιο αξιόπιστο φορέα και διαθέτει την απόλυτη εξειδίκευση στην υποστήριξη αγροτών, αγροτικών επιχειρήσεων και οργανισμών που υλοποιούν γεωτεχνικά έργα. Οι μελέτες, αυτές, μπορούν να αφορούν καλλιέργειες και τεχνικές, ποικιλίες και βελτίωση, φυτοπροστασία και αξιολόγηση δράσης γεωργικών φαρμάκων, βιολογική καταπολέμηση, δενδρώδεις καλλιέργειες αμπέλι και φυτά μεγάλης καλλιέργειας.

Παράλληλα, τα εργαστήρια κάθε τομέα με τον άρτιο εξοπλισμό που διαθέτουν και την εξειδίκευση των επιστημόνων που εργάζονται εκεί έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ακόμα και τις πιο σύνθετες εργαστηριακές αναλύσεις. Αυτές γίνονται μετά από αίτημα συγκεκριμένου φορέα ή ενδιαφερόμενου ιδιώτη.

Το επιστημονικό δυναμικό κάθε τομέα μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση  ή  ιδιώτη, καθώς και να έχει την ιδιότητα του μόνιμου συμβούλου, τόσο σε οικονομικά όσο και σε τεχνικά και γεωτεχνικά θέματα. Επίσης, στις συμβουλευτικές προτάσεις πέρα από τις εφαρμογές ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μπορεί να προσφέρει συμβουλευτική σε διαδικασίες εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για τις κτηνοτροφικές μονάδες.