Η Kοσμητεία της Σχολής στηρίζει συλλογικές πρωτοβουλίες φοιτητών με τη μορφή λεσχών, ομίλων ή επιτροπών που εμπλουτίζουν δημιουργικά τη γνώση που αποκτάται κατά τη διάρκεια των σπουδών, αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχονται από τη Σχολή και παράλληλα ενισχύουν τους μεταξύ τους δεσμούς. Η συλλογική δράση αναπτύσσει και βελτιώνει κοινωνικές, επικοινωνιακές και άλλες δεξιότητες που μαζί με τη γνώση συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχή επαγγελματική και κοινωνική ζωή των συμμετεχόντων.