Με σκοπό τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης αλλά και τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς όφελος της επιστημονικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας, τα μέλη της Σχολής συμμετέχουν σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Παράλληλα η Σχολή οργανώνει ή συνδιοργανώνει συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις με σκοπό την ώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, τη βαθιά κατανόηση και τη σωστή αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς και την προστασία και ορθή διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.